ஷீரடி சாய்பாபாவின் மூல மந்திரம்

ஷீரடி சாய்பாபாவின் மூல மந்திரம்

ஷீரடி சாய்பாபாவின் காயத்ரி :

ஓம் ஷீரடி ஸாயி நிவாஸாய வித்மஹே
ஸர்வ தேவாய தீமஹி
தந்தோ ஸர்வப்ரசோதயாத்

ஓம் ஷிர்டி வாசாய வித்மஹே
சச்சிதானந்தாய தீமஹி
தந்நோ சாய் ப்ரசோதயாத்

ஷீரடி சாய்பாபாவின் தியான ஸ்லோகம் :

பத்ரி க்ராம ஸமத் புதம்
த்வாரகா மாயீ வாசினம்
பக்தா பீஷ்டம் இதம் தேவம்
ஸாயி நாதம் நமாமி :

ஷீரடி சாயிபாபாவின் மூல மந்திரம் :

"ஓம் ஸாயி ஸ்ரீ ஸாயி ஜெய ஜெய ஸாயி"

சாயிநாதர் திருவடி :

ஸாயி நாதர் திருவடியே
ஸம்பத் தளிக்கும் திருவடியே
நேயம் மிகுந்த திருவடியே
நினைத்த தளிக்கும் திருவடியே
தெய்வ பாபா திருவடியே
தீரம் அளிக்கும் திருவடியே
உயர்வை யளிக்கும் திருவடியே

ஓம் சாய் ராம்