புனித அடையாளக்குறிகளைக் காட்சிக்கு வைத்தல்

புனித அடையாளக்குறிகளைக் காட்சிக்கு வைத்தல்

ஸ்வஸ்திக் சின்னத்தையும், ஓம் மற்றும் திரிசூலத்தையும் நான் என் தொழில் முறையில் பலமுறை உபயோகித்துள்ளேன். அவை நற்பயன்கள் அளித்துள்ளன. இவற்றை எனக்கு ஒரு ரெய்கி - (reiki) ஆசிரியர் தந்தார். இந்தச் சின்னங்களை உங்கள் வாசல் கதவின் உள்பக்கமோ வெளிப் பக்கமோ ஒட்டி வைத்தால் அது வீட்டின் பாதுகாப்பிற்கு உதவும். இதை நீங்கள் உங்களிடமே வைத்திருக்கலாம், அல்லது நாட்குறிப்பில் (Diary) ஒட்டி வைக்கலாம். உங்கள் அதிர்ஷ்டத்திற்கும் தற்காப்பிற்கும் உதவும்.

Featured Video

மாத பலன்கள்

Newsletter Sign Up

Sign up to our newsletter and get exclusive deals you will not find anywhere else straight to your inbox!