நாடி சோதிடம் பாகம் - 1

நாடி சோதிடம் பாகம் - 1

உள்ள விகிதாசாரப்படியே பலன் தரச் செய்வார்கள்.

 

விதி 8:

ஒரு கிரகம் ஸ்தான பலம் பெற்று இருந்தாலும், அந்தக் கிரகம் நின்ற வீட்டிற்கு 1,5,9,3,7,11,2,12 ஆகிய இடங்களில் வேறு கிரகங்கள் இல்லாவிட்டால், அந்தக் கிரகம் தனது முழுப் பலனைத் தர இயலாமல் குறைந்த பலனே தரும்.

 

விதி 9:

ஒரு கிரகம் நீச்சம் பெற்று இருந்தாலும், அதற்கு 2,12,7,5 ஆகிய இடங்களில் நட்புக் கிரகங்கள் இருக்குமேயானால், அந்த நீச்சம் பெற்ற கிரகம் ஓரளவேனும் நன்மையான பலனையே தரும்.