ஸ்ரீ கந்தவேல் 108 போற்றிகள்

ஸ்ரீ கந்தவேல் 108 போற்றிகள்

ஓம் அருள்வேல் போற்றி
ஓம் அபயவேல் போற்றி
ஓம் அழகுவேல் போற்றி
ஓம் அரிய வேல் போற்றி
ஓம் அயில் வேல் போற்றி
ஓம் அனைய வேல் போற்றி
ஓம் அன்பு வேல் போற்றி
ஓம் அற்புத வேல் போற்றி
ஓம் அடக்கும் வேல் போற்றி
ஓம் அகராந்தக வேல் போற்றி
ஓம் ஆளும் வேல் போற்றி
ஓம் ஆட்கொள் வேல் போற்றி
ஓம் இனிய வேல் போற்றி
ஒம் இரங்கு வேல் போற்றி
ஓம் இலை வேல் போற்றி
ஓம் இறை வேல் போற்றி
ஓம் ஈர்க்கும் வேல் போற்றி
ஓம் ஈறிலா வேல் போற்றி
ஓம் உக்கிர வேல் போற்றி
ஓம் உய்க்கும் வேல் போற்றி
ஓம் எழில் வேல் போற்றி 
ஓம் எளிய வேல் போற்றி
ஓம் எரி வேல் போற்றி
ஓம் எதிர் வேல் போற்றி
ஓம் ஒளிர் வேல் போற்றி
ஓம் ஒப்பில் வேல் போற்றி
ஓம் ஒடுக்கும் வேல் போற்றி
ஓம் ஓங்கார வேல் போற்றி
ஓம் கதிர் வேல் போற்றி
ஓம் கனக வேல் போற்றி
ஓம் கருணை வேல் போற்றி
ஓம் கந்தன் வேல் போற்றி
ஓம் கற்பக வேல் போற்றி
ஓம் கம்பீர வேல் போற்றி
ஓம் கூர் வேல் போற்றி
ஓம் கூத்தன் வேல் போற்றி
ஓம் கொடு வேல் போற்றி
ஓம் கொற்ற வேல் போற்றி
ஓம் சமர் வேல் போற்றி
ஓம் சம்கார வேல் போற்றி
ஓம் சக்தி வேல் போற்றி
ஓம் சதுர் வேல் போற்றி
ஓம் சங்கரன் வேல் போற்றி
ஓம் சண்முக வேல் போற்றி
ஓம் சமரில் வேல் போற்றி
ஓம் சர்வ சக்திவேல் போற்றி
ஓம் சின வேல் போற்றி
ஓம் சிறைமீட்கும் வேல் போற்றி
ஓம் சித்ர வேல் போற்றி
ஓம் சிங்காரன் வேல் போற்றி
ஓம் சுரர் வேல் போற்றி
ஓம் சுடர் வேல் போற்றி
ஓம் சூர வேல் போற்றி
ஒம் ஞான வேல் போற்றி
ஓம் ஞானரக்ஷக வேல் போற்றி
ஓம் தனி வேல் போற்றி
ஓம் தாரை வேல் போற்றி
ஓம் திருவேல் போற்றி
ஓம் திகழ் வேல் போற்றி
ஓம் தீர வேல் போற்றி
ஓம் தீதழி வேல் போற்றி
ஓம் துணை வேல் போற்றி
ஓம் துளைக்கும் வேல் போற்றி
ஓம் நல்வேல் போற்றி
ஓம் நீள் வேல் போற்றி
ஓம் நுண் வேல் போற்றி
ஓம் நெடு வேல் போற்றி
ஓம் பரு வேல் போற்றி
ஓம் பரன் வேல் போற்றி
ஓம் படை வேல் போற்றி
ஓம் பக்தர் வேல் போற்றி
ஓம் புகழ் வேல் போற்றி
ஓம் புகல் வேல் போற்றி
ஓம் புஷ்ப வேல் போற்றி
ஓம் புனித வேல் போற்றி
ஓம் புண்ய வேல் போற்றி
ஒம் பூஜ்ய வேல் போற்றி
ஓம் பெரு வேல் போற்றி
ஓம் பிரம்ம வேல் போற்றி
ஓம் பொருவேல் போற்றி
ஓம் பொறுக்கும் வேல் போற்றி
ஓம் மந்திர வேல் போற்றி
ஓம் மலநாசக வேல் போற்றி
ஓம் முனை வேல் போற்றி
ஓம் முரன் வேல் போற்றி
ஓம் முருகன் வேல் போற்றி
ஓம் முக்தி திரு வேல் போற்றி
ஓம் ரத்தின வேல் போற்றி
ஓம் ராஜ வேல் போற்றி
ஓம் ருத்திர வேல் போற்றி
ஓம் ருணமோசன வேல் போற்றி
ஓம் வடிவேல் போற்றி
ஓம் வஜ்ர வேல் போற்றி
ஓம் வல் வேல் போற்றி
ஓம் வளர்வேல் போற்றி
ஓம் வழிவிடு வேல் போற்றி
ஓம் வரமருள் வேல் போற்றி
ஓம் விளையாடும் வேல் போற்றி
ஓம் வினைபொடி வேல் போற்றி
ஓம் வீரவேல் போற்றி
ஓம் விசித்திர வேல் போற்றி
ஓம் வெல் வேல் போற்றி
ஓம் வெற்றி வேல் போற்றி
ஓம் ஜய வேல் போற்றி
ஓம் ஜகத் ஜோதி வேல் போற்றி