புனித அடையாளக்குறிகளைக் காட்சிக்கு வைத்தல்

புனித அடையாளக்குறிகளைக் காட்சிக்கு வைத்தல்

ஸ்வஸ்திக் சின்னத்தையும், ஓம் மற்றும் திரிசூலத்தையும் நான் என் தொழில் முறையில் பலமுறை உபயோகித்துள்ளேன். அவை நற்பயன்கள் அளித்துள்ளன. இவற்றை எனக்கு ஒரு ரெய்கி - (reiki) ஆசிரியர் தந்தார். இந்தச் சின்னங்களை உங்கள் வாசல் கதவின் உள்பக்கமோ வெளிப் பக்கமோ ஒட்டி வைத்தால் அது வீட்டின் பாதுகாப்பிற்கு உதவும். இதை நீங்கள் உங்களிடமே வைத்திருக்கலாம், அல்லது நாட்குறிப்பில் (Diary) ஒட்டி வைக்கலாம். உங்கள் அதிர்ஷ்டத்திற்கும் தற்காப்பிற்கும் உதவும்.