நாடி சோதிடம் பாகம் - 1

நாடி சோதிடம் பாகம் - 1

உள்ள விகிதாசாரப்படியே பலன் தரச் செய்வார்கள்.

 

விதி 8:

ஒரு கிரகம் ஸ்தான பலம் பெற்று இருந்தாலும், அந்தக் கிரகம் நின்ற வீட்டிற்கு 1,5,9,3,7,11,2,12 ஆகிய இடங்களில் வேறு கிரகங்கள் இல்லாவிட்டால், அந்தக் கிரகம் தனது முழுப் பலனைத் தர இயலாமல் குறைந்த பலனே தரும்.

 

விதி 9:

ஒரு கிரகம் நீச்சம் பெற்று இருந்தாலும், அதற்கு 2,12,7,5 ஆகிய இடங்களில் நட்புக் கிரகங்கள் இருக்குமேயானால், அந்த நீச்சம் பெற்ற கிரகம் ஓரளவேனும் நன்மையான பலனையே தரும்.

Featured Video

மாத பலன்கள்

Newsletter Sign Up

Sign up to our newsletter and get exclusive deals you will not find anywhere else straight to your inbox!