கதவு கைப்பிடிகளில் ஃபெங்சுயி நாணயங்கள் மணிகள் தொங்க விடுதல்

கதவு கைப்பிடிகளில் ஃபெங்சுயி நாணயங்கள் மணிகள் தொங்க விடுதல்

வீட்டின் வாசல் கதவின் வெளிப்பக்கப் பிடியில் சின்ன மணியைத் தொங்க விடலாம். அதிர்ஷ்டம் வீட்டினுள் நுழைவதற்கான அடையாளம் இது. நாணயங்கள் வீட்டினுள் இருக்கும் செல்வத்தின் அறிகுறி. வீட்டின் பின்பக்கக் கதவில் எந்த நாணயத்தையும் தொங்க விடலாகாது. ஏனெனில் பின் கதவு பொருட்கள் நம்மை விட்டு விலகுவதைக் குறிக்கும்.

Featured Video

மாத பலன்கள்

Newsletter Sign Up

Sign up to our newsletter and get exclusive deals you will not find anywhere else straight to your inbox!